Cirkulärt byggande med tegel

 

Vi startar upp egen produktion av återbrukat svenskt tegel!

Detta är en industriell produktion som rensar, kontrollerar och ger CE märkta och frostskydds-godkända produkter. Teglets höga beständighet möjliggör att i stor skala kunna förädla rivningsmassor från byggnader och genom återbruk få fram nya godkända produkter för nyproduktion.
 

Vår ambition är att förlänga teglets livscykel genom att säkerställa att rätt underhåll ges till befintliga tegelfasader och att våra framtida fasader som projekteras skall klara flera livscykler genom återbruk. Återbruksproduktion tillsammans med vårt koncept Grönt Murverk ger en garanti för att alla tegelfasader som vi säljer ut på marknaden skall gå att nedmonetera och återbruka. Bilden nedan förklarar hur processen går till.

Står ni med en fasad ni vill återbruka eller har frågor om återbruksproduktionen? Kontakta en av våra säljare. 

 

 

Jungfruligt råmaterial

Prioritera alltid återbrukat material före nyproducerat tegel, och säkerställ sedan inför nyproduktion att framtida återbruk möjliggörs. För att möjliggöra framtida återbruk behöver teglet ha en viss kvalité. Främst är det en hög tryckhållfasthet på tegelstenen som klarar av rivningsprocessen samt återbruksprocessen där sten och bruk skall separeras. Vi ser att en stor del av teglet som används in i nyproduktion går att ersätta med återbrukat tegel, och därmed kan vi spara på de jungfruliga råmaterialen.

 

Re-think

Tänk om kring vad som är möjligt! Börja alla nya projekt med målet att fasaden skall gå att nedmontera och återbruka. Säkerställ att rätt material och rätt teknik används så att återbruk kan ske och mängden material minimeras. Tankens kraft är stor, och vi har alla ett ansvar att sätta in dessa viktiga mål i ett tidigt skede. Vi hjälper er att börja bygga cirkulärt med tegel.

 

Projektering

Nyttja vår kompetens i projekteringsstadiet. I vår murverksprojektering säkras både miljö-, estetik- och teknikmål. Vår ambition är att förlänga livscykeln geom att säkerställa att rätt underhåll ges till befintliga tegelfasader och att våra framtida fasader som projekteras skall klara flera livscykler genom återbruk. Vi har kunskap och erfarenhet för att uppfylla dessa mål. Dessa viktiga beslut behövs dock tas tidigt så att de sedan går att implementeras.

 

Byggnation

Målen i murverksprojektering skall nu kommuniceras och efterlevas i produktionsfasen. Vi säkerställer att de mål vi satt faktiskt går att utföra. Vi har bred erfarenhet hur vi bäst säkerställer att de tidiga projekterade tankarna kan överföras och utföras på arbetsplatsen. Här är inte minst arbetsmiljön för muraren ett viktigt inslag.

 

Underhåll

Fasadtegel har en extrem hållbarhet och livslängd jämfört med andra fasadmaterial. Teglets långa livscykel kompenserar dess höga klimatpåverkan vid tillverkningsprocessen. En livscykel som även har minimalt underhåll och ger vackra fasader. Här tillför vi fasadprojekteringar på befintliga fasader. Vi har specialiserade renoveringsexperter som kommer ut och kan ge råd och projekteringsunderlag hur man bäst tar hand om sin fasad. Läs mer om underhåll av tegel- och putsfasader här.

 

Rivning

De tegelfasader som behöver rivas skall vi säkerställa att de återbrukas, och att de inte skickas på deponi. Vi utför testning av teglet inför rivningen som protokollförs och kan användas i upphandling av rivningsentreprenaden. Detta är ett viktigt steg för att kunna avgöra att stenen som skall återbrukas kommer hålla rätt kvalité så att CE-normer och frostskyddsgarantier kan ges det återbrukade teglet. När tegelfasaden sen skall rivas behöver rivningsentreprenaden utföra en så kallad selektivrivning, där tegelmassorna sepereras från övrigt material och skonsamt läggs upp för transport till återbruksproduktionen. Väl på plats kommer stenen rensas och testas. Även här är det viktigt att rivningen förbereds så att det finns tid för både provning och bra underlag till upphandlingen av rivningen så att så stor del som
möjligt går att återbruka.

 

Återbrukat material

Det tegel som kommer till oss är antingen redan uppbokat av den beställare som rivit sitt tegel och vill få det tillbaka för egna projekt, eller så har teglet som rivits skickats till oss för att fastighetsägaren vill säkerställa att sitt avfall inte går till spillo. Det tegel som inte redan är uppbokat kommer vi rensa och ställa på lager för nya kunder och deras projekt. Återbruksproduktionen anpassas utefter kvalité på stenen och med vilket murbruk som använts. Oavsett är det en industriell rensning där det manuella arbetet är minimerat. Under produktionen testas även stenen kontinuerligt för att säkerställa att CE normer och att garantier kan utställas. Vår ambition är att den rensade volymen kommer utnyttjas till 100%, vilket innebär att vi rekommenderar att de eventuella förband som den rivna fasaden haft används igen. Ni blir tidigt informerade om att stenarna finns tillgängliga och att vi tillsammans lägger en estetiskt grund för kommande projekt.