Murbrukets Kvalité

 

Valet av murbrukskvalitet


Det andra som fogen påverkar är valet av murbruk. För att ett framtida återbruk ska vara möjligt behöver vidhäftningen mellan tegelsten och murbruk harmoniseras.
Enkelt uttryck - Ju svagare sten, desto svagare murbruk. Se diagrammet nedan.


Brukstyper

På samma sätt som teglets olika kvalitéer påverkar hur väl teglet klarar påfrestningar under sin förhoppningsvis första livscykel, så är valet av murbruk till
den tänkta tegelstenen viktigt för att kunna säkra att teglet klarar fler livscykler och kunna återbrukas. Teglets kvalité och hur vi väljer att kombinera tegel och murbruk
påverkar hur väl ett cirkulärt och hållbart flöde kan uppstå. Här är våra tips för cirkulär design med murbruk:

Murbruk finns i följande klasser:

- M 0,5
- M1
-
M 2,5
- M5
- M10

 

M1, Kalkbruk

Murbruk i klass M1 är mestadels baserat på hydraulisk kalk som bindemedel men kan även ha inblandning av cement eller släckt murkalk. Det rena kalkbruket är det vanligaste förekommande murbruket i Danmark och lämpar sig för sten i hållfasthetsklasserna upp till ca 35 MPa. Det färgade M1-Murbruket vi använder oss av är ett cement-fritt rent Kalkbruk, baserat på NHL-kalk samt släckt murkalk och klarar genom sin verifierade tryckstyrka att muras i högre byggnader än traditionella kalkbruket som då klassas som M 0.5. Vidhäftningen mellan sten och bruk skall dock alltid verifieras innan murning om tegelstenen har hägre hållfasthetsklass än 35 MPa. M1 är inte lika temperaturkänsligt som M0,5 och har en snabbare tillväxt i styrka men är ändock känsligare än de cementbaserade varianterna M2.5 och M5. Murverket skall hålla över 5°C och skyddas enl. gällande normer. Frostskyddsmedel får inte användas i det M1-Murbruk vi valt att använda.
 

Användandet av kalkbruk i styrka M1 på sten i klass normalstryka ( 15-35 MPa) säkerställer framtida återanvändning av tegel. Dess låga vidhäftning gör att det enklare släpper från stenen och möjliggör att även en sten i hållfasthetsklasser mellan 15-35 MPa kan rensas för återbruk, utan allt för stor andel spill. För sten i hållfasthetsklass lägre än 15 Mpa är kalkbruk ett bra val men däremot har den svaga stenen svårt att klara påfrestningen under rivningsskedet och andelen spill kan bli stor, trots att det för ändamålet mest lämpade bruket använts.
 

Klicka här för kulörkarta färgat murbruk M1
*Fler kulörer utöver standardkulörerna finns att tillgå. Fråga någon av våra säljare. 

 

M2.5, M5, M10, KC-bruk

Kalkbruk KC Murbruk (kalkcement) är standardbruk i Sverige sedan 50-talet och finns tillgängligt hos oss  i styrkeklasserna M2,5, M5  och M10.
Generella blandningsproportioner och styrkor för de olika bruksklasserna framgår av Boverkets EKS. Kraven på brukstyperna framgår av SS-EN 998-2.
 

M2,5, även kallat B-bruk, är det vanligaste förekommande murbruket i dagens byggande. M2,5 är ett krav enl. Eurokod 6 när det rör sig om konstruktiv armering av murverk. Armeringens förankring är bättre än i M1 samt att tryckstyrkan är betydligt högre och närmar sig ofta mellanklassen M5. Denna typ av bruk kräver specialanpassad reningsprocess för att möjliggöra återbruk och ur den synvikeln bör hållfasthet på stenen överstiga 35 MPa. Murbrukets högre cementhalt gör att det enklare kan anpassas att fungera med lågt sugande sten. Frostskyddsmedel kan användas enl. anvisning från brukstillverkare men för bästa tillväxt i styrka skall murverket skyddas enl. gällande normer samt hållas över 5°C i medeltemperatur.
 

M5 används när tegelstenen har en lägre vattenupptagning eller där krav på extra stryka i murverket efterfrågas. Skillnaden på M2.5 och M5 är andelen cement som då är högre i ett M5-murbruk. Tegelsten i premiumklass rekommenderar vi att M5-murbruk då dessa sten har så pass hög tryckstyrka och låg vattenupptagning. Dessa tegelsten klarar återbruk och rensning bra.
 

M10, även kallat A-bruk, är baserat på en hög andel cement som bindemedel tillsammans med ballast och eventuella tillsatser. Används endast i specialfall då extra hög styrka på murbruket erfordras. Ett så hårt murbruk gör murverket svårt att återbruka, även om stenarna håller hög tryckhållfasthet.
 

Klicka här för kulörkarta färgat murbruk M2,5
Klicka här för kulörkarta färgat murbruk M5